Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZALOŽENÍ  SBORU  DOBROVOLNÝCH  HASIČU  V DŘEVOHOSTICÍCH

 

    O tom, že oheň je dobrý sluha ,ale zlý pán se naši předkové přesvědčovali velmi často.Hlavně v dobách,kdy většina domů,chaloupek i stodol v našem městečku byla vystavěna ze dřeva a jejich střechy byly pokryty došky nebo šindelem, způsobovaly požáry obrovské škody. Oheň vždy v obyvatelích našeho městečka vyvolal pocity hrůzy, neštěstí a zmatku, i když vrchnost i ůřady vydávaly pokyny, jak při vzniku požáru postupovat a zabránit jeho šíření.  Každý požár pak přinášel našim předkům velkou bídu a nesmírné utrpení, z něhož se nemohli dlouhou dobu vzpamatovat. Z velkých požárů, které zachvátily v minulosti naše městečko, patřil k nejničivějším ten, který vypukl 30.dubna 1676. Tehdy, ve dvě hodiny po poledni, vyšlehly plameny ve stavení Václava Pyšného u mostu a jak nám říkají historické prameny:  "celé městečko, ano i Novosady krom čtyř chalup od Turovic i chrám Páně se všemi ozdobami jeho v zkázu a popel jest obrátil, zvony skrze dolů z věže spadnuté porozráženy byly. Podobně ratůz a v něm jsoucí komnata, klenutím dobře opatřená, v níž jedno vědro prachu ke střelbě a všelijakých od mnoha let schovaných právních a obecních spisů jest bylo, dostanoucím se tam ohňem oknem, pod kterým jmenovaný prach stál, vzňav se, hrozně a strašlivě s velkým hlukem do povětří vyhodilo, a z gruntu též komnatu, jakož i taky sklepy v jeden rum obrátilo, a cokoli tam bylo, spálilo a pryč rozmetalo. 
    Zvláště z cenných spisů se nedochovalo vůbec nic, všechno požár pohltil. Tak byly mimo jiné zničeny i důležité doklady k hrdelnímu právu městečka. Další ničivé požáry postihly naše městečko v letech 1744, 1758, 1846. V roce 1876 zničil další obrovský požár mnoho usedlostí a natropil velké škody.
    V roce 1880 došlo u nás k prvním jednáním o zřízení hasičského spolku podle vzoru okolních měst. Byla  zakoupena ruční stříkačka, která byla zatím uschována na radnici. Myšlenka zřízení hasičského spolku kvůli malému zájmu ze strany občanů městečka, kteří ještě tehdy plně nepochopili její význam a brali ji jako nepotřebnou novotu, téměř upadla v zapomnění.
    Avšak přichází památný rok 1884. Nadučitel, působící na obecné škole a významný kulturní činitel městečka, Petr Vašíček, rodem z Lesnice u Zábřeha, znovu usiluje o zřízení hasičského sboru, rozvíjí tuto myšlenku a přesvědčuje o jejím významu obyvatele našeho městečka. Ve spolupráci s tehdejším starostou obce, hostinským Antonínem Stejskalem, získává podporu zastupitelstva naší obce. Vytrvalá snaha byla nakonec korunována úspěchem. První členové spolku začínají cvičit, prozatím bez stejnokrojů, ale s velkým nadšením.
    Na den 14.června 1884 svolal br. Petr Vašíček ustavující členskou schůzi. Byl zvolen zatímní výbor spolku a jeho činovníci. Předsedou byl jednomyslně zvolen br.Petr Vašíček, místopředsedou starosta obce Antonín Stejskal (hostinský, jednatelem František Zámrský (učitel), pokladníkem Ignác Jedlička (radní, povoláním pernikář). Členové výboru byli zvoleni Robert Milovník, Antonín Tománek, Ignác Polcar, Jan Horák, Jan Sofka, Tomáš Čech a František Kučerka.
    Dne 7.července 1884 zakoupila obec pro potřeby sboru od firmy Smékal a vdova - Čechy pod Kosířem za 800 zlatých jednoproudní hasičskou stříkačku. Nově zvolenému výboru bylo uloženo získat potřebné finanční prostředky. Žádosti a i prosebné listy se však minuli účinkem. Zbývalo jen vlastní úsilí a nadšení pro dobrou věc. Ve prospěch nově vzniklého hasičského sboru byla uspořádána ochotnická divadla, plesy a zábavy. Podpora ze strany vedení obce, finanční pomoc záložen i uvědomělých občanů přinesly ovoce. Sbor získal obnos 571 zlatých a 61 krejcarů (ke dni 31.7.1885). Tak mohla být zakoupena první hasičská výzbroj.
Dne 30.května 1885 byla svolána první valná hromada hasičského sboru za účasti 50 činných členů. Členové spolku byli seznámeni se stanovami, jež vypracoval br. Petr Vašíček a které po dlouhých jednáních úředně potvrdilo c.k. místodržitelství v Brně dne 5. května 1885 pod jednacím číslem 12044.
Velitelem Dobrovolného sboru hasičského v Dřevohosticích byl zvolen br. Petr Vašíček, místovelitelem br. Josef Sofka. Do výboru byli zvoleni bratři: František Zámrský, Ignác Jedlička, Rudolf Čech, Antonín Tománek, Jan Srovnalík a Dominik Hachla. 
Bratr Petr vašíček ve své organizační práci neochaboval a byl opravdovým, vytrvalým a houževnatým vedoucím činitelem sboru. Neustále bojoval za dostatečné vybavení sboru, cvičil a školil mužstvo a staral se o veškerou činnost ve sboru. Byl určen požární obvod svazu: Dřevohostice, Lipová, Křtomil, Radkovy, Radkova Lhota, Nahošovice, Hradčany, Čechy, Domaželice a Turovice.
    První veřejné vystoupení našeho hasičského sboru se konalo 28. června 1885 za velké účasti obyvatel městečka i sborů z okolí. Této slavnosti se zúčastnily tyto spolky:
"Dobrovolný hasičský sbor" města Přerova
Tělocvičná hasičská jednota "Sokol" Holešov
Hasičský tovární sbor z Bystřice pod Hostýnem
Čtenářský spolek z Bystřice pod Hostýnem
Čtenářsko-pěvecký spolek "Žerotín" Dřevohostice
Vojensko-veteránský spolek z Dřevohostic
Hasičská hudba tovární firmy Thonet Bystřice
Sbor hudebníků vojensko-veteránského spolku z Dřevohostic.
    Velkolepý průvod dřevohostických hasičů i jejich přátel z okolních sborů a sympatizujících spolků dřevohostickým náměstím, slavnostní mše svatá, složení hasičského slibu, odpolední koncert dechových hudeb a podvečerní taneční zábava, to vše přispělo k růstu významu tohoto dobrovolného a tolik potřebného spolku v našem městečku.
    V roce 1885 museli dřevohostičtí hasiči poprvé zasahovat při požáru v Nahošovicích.

Více o historii sboru se dočtete v knize vydané při příležitosti oslav 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Dřevohostice 1884-2004.

 

Obrazek

Nadučitel bratr Petr Vašíček (29.4.1846-23.2.1921).
Zakladatel Sboru dobrovolných hasičů Dřevohostice,
první velitel sboru